Samfunnsansvar 2022

Arbeid med menneskerettigheter, aktsomhetsvurderinger og åpenhet i Stokke AS

 
I Stokke AS har vi lenge jobbet med å innarbeide åpenhet, ansvarlig forretningspraksis og bærekraft (ESG) i hele vår forretningsstruktur. Vi rapporterer årlig i samsvar med OECDs retningslinjer for et ansvarlig næringsliv. Rapporten sendes til Etisk Handel Norge, en organisasjon som jobber for å fremme bærekraft og ansvarlig forretningspraksis på tvers av sektorer. Vi har vært medlem av Etisk Handel Norge siden 2006.

Naturligvis er det slik at de mest bærekraftige produktene er produkter som sjelden eller aldri trenger å byttes ut. Like fullt må varene produseres i første omgang. Selv om Stokke AS har et begrenset antall produkter og produksjonsanlegg i vår leverandørkjede erkjenner vi at det er betydelig risiko knyttet til enkelte land og råvarer. Vårt fremste risikoreduserende tiltak skjer derfor i innkjøpsfasen. Vi har etablert en strategi med tre pilarer som er styrende både for vårt daglige arbeid med leverandørene og vårt mer langsiktige arbeid.

Hovedpilarene i Stokkes leverandørstrategi er:

  • Å velge leverandører som fremmer rettferdige arbeidsforhold og bærekraft i sitt arbeid.
  • Å velge leverandører med langsiktig fokus, samt å etterstrebe et samarbeid basert på partnerskap.
  • At Stokkes produksjon skal sikre førsteklasses kvalitetsprodukter.
 
Hvor?
Stokkes produkter lages av uavhengige entreprenører i 13 land. Stokke har direkte kommersielle relasjoner (førsteledd-relasjon) med 21 fabrikker eller agenter, og et indirekte forhold til ytterligere 8 fabrikker. Totalt har Stokke forretningsforbindelser med 29 fabrikker.

Produksjonen av våre treprodukter er begrenset til Øst-Europa, mens tekstiler produseres i Kina og India. Støping og montering er hovedsakelig lokalisert i Europa, men for noen produkter skjer disse prosessene i Kina og Taiwan. Totalt er om lag 1200 personer sysselsatt i vår leverandørkjede.

Land som er definert som høyrisikoland er Romania, Bulgaria, Makedonia, Kina og India. Ved utgangen av 2021 var 96 prosent av de identifiserte høyrisikodelene av Stokke-leverandørkjeden kartlagt. Disse delene overvåkes nøye.
X
 
Hvordan?
I Stokke AS strekker vi oss for å sikre våre kunder og forretningspartnere at vi følger, forstår og håndterer negative påvirkninger på samfunnet og miljøet gjennom en ansvarlig forretningsatferd. Dette innebærer blant annet å gjennomføre grundige aktsomhetsprosesser i tråd med OECDs rammeverk.
X

Et sentralt aspekt ved OECDs aktsomhetsvurderinger er å integrere ansvarlig forretningsatferd i selskapets ledelse og drift.

Stokkes Policy for Responsible Business Conduct

ble utviklet og presentert for styret i desember 2021.For å forankre en ansvarlig forretningspraksis i våre forsyningskjeder og blant forretningspartnere, er

Stokke Code of Conduct (CoC)

signert tidlig i prosessen ved innkjøp av nye leverandører.Den neste fasen av prosessen er å identifisere og vurdere bedriftens påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Stokke AS har utviklet systemer der vi samler og analyserer alle tilgjengelige data om våre leverandører og vår leverandørkjede. Dette systemet gir oss en omfattende oversikt der våre produkter og våre viktigste råvarer er risikovurdert i detalj.1. juli 2022 trer den norske Åpenhetsloven i kraft. Stokke AS ønsker velkommen dette nye juridiske rammeverket som skal fremme ansvarlig forretningsatferd ytterligere. Loven omfatter en plikt for virksomheter til å opplyse om sin tilnærming til, og arbeid med, aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter.Dessuten omfatter loven en plikt til å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan bedrifter håndterer negative innvirkninger på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Stokke vil årlig publisere sin redegjørelse i tråd med åpenhetsloven. Les vår redegjørelse for 2022 her.

Har du spørsmål til Stokke AS, ta kontakt med oss på cs.no@stokke.com.