Regulamin

Biuro obsług klienta

  Regulamin

  Witamy na stokke.com ("Strona"). Niniejszy Regulamin ( "R") określa warunki i zasady mające zastosowanie do dostępu i korzystania ze strony oraz sklepu internetowego ("Sklep Internetowy"), który sprzedaje produkty Stokke ("Produkty"), udostępnione przez lub w połączeniu ze Stroną (łącznie "Usługa"). R określa zasady i warunki, na jakich Stokke ("Stokke", "my", "nas" lub "nasz") zapewnia dostęp do Strony i Usługi.

  Postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie nie są ograniczone przez żadne obowiązujące prawa ustawowe.

  Stokke zastrzega sobie prawo do zmiany R w każdej chwili, zamieszczając zmienioną treść R na Stronie, a użytkownik wyraża zgodę na zobowiązanie się do przestrzegania wszelkich zaistniałych zmian. Dla wygody użytkowników, data ostatniej aktualizacji znajduje się na górze Strony. Stokke może dokonać zmian na Stronie i / lub w Usługach w dowolnym czasie. Użytkownik powinien być świadomy, że Stokke może przerwać lub ograniczyć korzystanie ze Strony i / lub Usługi z dowolnego powodu lub bez powodu lub bez uprzedzenia.

  KORZYSTAJĄC ZE STRONY I / LUB Z USŁUGI, LUB KLIKAJĄC "AKCEPTUJĘ" JEŚLI TAKA MOŻLIWOŚĆ ZOSTAŁA WSKAZANA W R, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE GO TREŚCIĄ R, W TYM WSZELKIMI MODYFIKACJAMI R DOKONANYMI PRZEZ STOKKE W KAŻDYM CZASIE.

  POLITYKA PRYWATNOŚCI
  Klikając "AKCEPTUJĘ" lub korzystając ze Strony lub Usługi, użytkownik oświadcza, że przeczytał i wyraził zgodę na naszą Politykę Prywatności wraz z treścią niniejszego R. Stokke może dokonywać zmian w Polityce Prywatności w dowolnym momencie, a nowe wersje udostępniać na Stronie. Jeśli, w dowolnym momencie, użytkownik nie wyrazi zgody na jakąkolwiek część Polityki Prywatności, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Strony i / lub Usługi.

  Zmiany w Regulaminie
  Stokke będzie aktualizować niniejszy R jeśli Strona i / lub Usługa podlegać będą modyfikacjom. Podczas korzystania ze Strony i/lub Usługi po takiej aktualizacji, może zostać wyświetlony komunikat z prośbą o wyrażenie zgody lub odrzucenie zmienionego R. Użytkownik zobligowany jest do wyrażenia zgody na wszystkie poprawki łącznie, jeśli zdecyduje się kontynuować korzystanie ze Strony i / lub Usługi. Korzystając ze Strony i / lub Usługi, użytkownik wyraża zgodę na aktualną wersję R opublikowaną na Stronie. Jeśli w dowolnym momencie, użytkownik nie wyraża zgody na jakąkolwiek część ówczesnego wersji R, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Strony i / lub Usługi.

  ZAKOŃCZENIE USŁUGI
  Stokke zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi jakiejkolwiek osobie wedle wyłącznego uznania Stokke. Usługa oferowana jest z zastrzeżeniem, że Stokke może zablokować dostęp do Usługi w dowolnym czasie, z dowolnego powodu lub bez powodu, w tym bez ograniczeń z powodu jakiegokolwiek naruszenia niniejszego R. Stokke może zaprzestać oferowania i / lub wspierania Usługi w dowolnym momencie.

  WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ I OPŁAT
  Po złożeniu zamówienia dokonamy przeglądu informacji podanych przez użytkownika dla ważności złożonego zamówienia, weryfikując metodę płatności, rozliczeń i / lub adres wysyłki. Zamówienia nie będą przyjmowane do realizacji poza granicami kraju, który jest wybrany. Możemy skontaktować się (drogą elektroniczną lub telefonicznie), jeśli wymagane są dodatkowe informacje do przyjęcia zamówienia. Nieprawidłowa kolejność informacji spowoduje opóźnienia w realizacji zamówienia. Celem dokonania zakupu Produktów,  otrzymanie przez użytkownika potwierdzenia złożenia zamówienia nie oznacza potwierdzenia realizacji przez Stokke danego zamówienia. Bez uprzedniego powiadomienia, Stokke zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości zamówienia Produktów i prawo do odmowy sprzedaży Produktu każdemu klientowi z dowolnego powodu lub bez powodu. Stokke zastrzega sobie prawo do odmowy dokonywania sprzedaży dystrybutorom. Jeśli zamówienie zostanie anulowane, będziemy starać się powiadomić użytkownika za pomocą adresu e-mail, który nam podano w zamówieniu. Nie będzie pobierana żadna opłata w przypadku, jeśli zamówienie zostanie anulowane. Jeśli metoda płatności już podlegała opłacie za jej dokonanie, a zamówienie zostało anulowane, Stokke dokona zwrotu wskazanej kwoty.

  Stokke sprzedaje za pośrednictwem Sklepu Internetowego Produkty przeznaczone dla dzieci, ale tylko dorosłym, którzy mogą nabywać je za pomocą karty kredytowej lub innego dozwolonego sposobu płatności, jak to opisano powyżej. Jeśli użytkownik nie ma 18 lat, może skorzystać ze Sklepu Internetowego tylko z udziałem rodzica lub opiekuna.

  Akceptujemy różne formy płatności za zakupy Produktów w naszym Sklepie Internetowym, w tym różne karty kredytowe i debetowe. Metoda płatności wybrana przez użytkownika podczas składania zamówienia na Produkt zostanie obciążona za pośrednictwem Usługi. Stokke nie zrealizuje żadnego zamówienia Produktu bez sprawdzenia ważności formy płatności podanej przez użytkownika podczas składania zamówienia.

  Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że wszelkie oferty udostępniane za pośrednictwem Usługi mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i formie. Dodatkowo, staraliśmy się być tak dokładni, jak to możliwe w opisywaniu i wyświetlaniu kolorów i innych cech Produktów udostępnionych do zakupu za pośrednictwem Usług; jednakże, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że kolory, jakość, opisy Produktów lub inne treści Usługi są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne i wolne od błędów.

  Zakupione Produkty wysyłamy wybraną przez użytkownika metodą wysyłki, na podstawie odrębnych zasad i warunków (takich jak stosowne opłaty przewozowe lub związane z obsługą), które wskazujemy użytkownikowi w momencie dokonywania zakupu. Nie gwarantujemy usług przewozowych ani terminów i godzin dostaw. W porach wzmożonego ruchu, takich jak okresy świąteczne i okresy złej pogody, należy liczyć się z możliwością opóźnienia. Jeśli zaistnieje problem z dostawą, w tym, ale nie wyłącznie, uszkodzenie, utrata lub opóźnienie w dostawie, użytkownik wyraża zgodę na wstrzymanie dostawy dokonywanej przez podmiot odpowiedzialny i kontakt z Biurem Obsługi Klienta Stokke celem rozwiązania problemu. Użytkownik zobowiązuje się do nie pociągania Stokke do jakiejkolwiek odpowiedzialności za kwestie dostawy Produktów. Większość przewoźników gwarantuje krótkie ramy czasowe, w których dopuszczalne jest inicjowanie roszczeń. Zalecamy, aby sprawdzić czy dostarczany Produkt nie jest uszkodzony natychmiast po jego otrzymaniu. Jeśli zaistnieje problem, należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą, celem rozwiązywania wszelkich sporów. Cały towar jest odpowiednio oznakowany: F.O.B., bez względu na to, gdzie jest wysyłany. Według własnego uznania, możemy zadecydować aby powstrzymać lub zmienić dostawę zamówienia, będącą w posiadaniu przewoźnika. Zastrzegamy sobie do tego prawo w ramach obsługi klienta lub w przypadku, gdy podejrzewamy oszustwo. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów, które mogą powstać w związku z okolicznościami, w których podejmujemy wskazane wyżej działania.

  Produkty zakupione na Stokke.com mogą podlegać zwrotowi w ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki, zgodnie z naszą Polityką Zwrotów. Produkty te muszą być w stanie nowym, z oryginalnym opakowaniem i akcesoriami. Zwroty Produktów, w których brakuje numeru seryjnego lub UPC nie mogą zostać zaakceptowane; zwroty nie będą uznawane dla tych przedmiotów.

  Artykuły promocyjne i bonusowe: wszystkie produkty (zarówno wadliwe, jak i nienaruszone) muszą zostać zwrócone w oryginalnym stanie zakupu, wraz z oryginalnym materiałem opakowaniowym, instrukcją obsługi oraz innymi przedmiotami lub akcesoriami dostarczonymi przez producenta. Jeśli zakup obejmował prezent albo artykuł promocyjny lub bonusowy, aby kwalifikować się do zwrotu, wszystkie takie artykuły również muszą zostać zwrócone.

  OGRANICZENIA I WARUNKI UŻYTKOWANIA

  Użytkowanie Strony

  Stokke umożliwia przeglądanie i używanie Strony wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Nie wyraża się zgody na licencjonowanie, tworzenie prac pochodnych, transfer, sprzedaż lub handel jakimikolwiek informacjami, treściami lub usługami uzyskanymi ze Strony. Stokke zastrzega sobie prawo do dodawania lub usuwania informacji, treści lub Usług ze Strony w dowolnym czasie, według własnego uznania.

  Zakaz łamania praw

  Użytkownik wyraża zgodę, że nie będzie, w związku z korzystaniem ze Strony lub Usługi, naruszać obowiązującego prawa. Bez ograniczeń dla powyższych postanowień, użytkownik oświadcza, że ​​nie będzie udostępniał za pośrednictwem Strony i / lub Usługi jakichkolwiek materiałów lub informacji, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, znaki handlowe, patenty, tajemnice handlowe lub inne prawa którejkolwiek strony (w tym prawa do prywatności lub reklamy).

  Linki używane na Stronie.

  Strona może zawierać linki do stron internetowych obsługiwanych przez inne podmioty. Stokke zapewnia udostępnienie linków do innych stron internetowych jako udogodnienie, a korzystanie z tych stron internetowych przez użytkowników odbywa się na ich własne ryzyko. Połączone strony internetowe nie są pod kontrolą Stokke i Stokke nie ponosi odpowiedzialności za treści dostępne na innych stronach internetowych. Takie łącza/linki nie oznaczają poparcia Stokke dla informacji lub materiałów zamieszczonych na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, a Stokke nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do dostępu i korzystania z takich stron w linkach przez użytkownika.

  Linki do Strony

  O ile nie zostanie inaczej określone w pisemnej umowie pomiędzy użytkownikiem, a Stokke, należy stosować się do polityki Stokke w następujący sposób: (i) wygląd, położenie i inne aspekty linku nie mogą zmierzać do zniszczenia lub osłabienia reputacji Stokke i / lub nazwy lub znaków towarowych jej licencjodawców, (ii) wygląd, położenie i inne cechy linku nie mogą tworzyć fałszywego wrażenia, że działalność użytkownika lub inna osoba prawna jest sponsorowana, stowarzyszona lub związana z Stokke, (iii) w przypadku wybrania przez użytkownika, link musi wyświetlić daną stronę na pełnym ekranie, a nie w "ramce" na stronie z linkami, oraz (iv) Stokke zastrzega sobie prawo do odwołania zgody na link w dowolnym momencie i według własnego uznania

  MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
  Usługa zawiera funkcje, które działają w połączeniu z określonymi stronami trzecimi, tj. witrynami internetowymi mediów społecznościowych odwiedzanych przez użytkowników ("Funkcjonalności Mediów Społecznościowych"). Podczas gdy korzystanie z Funkcjonalności Mediów Społecznościowych reguluje niniejszy R, dostępem i korzystaniem z poszczególnych stron serwisów społecznościowych oraz usług świadczonych za pośrednictwem tych stron podlega warunkom i innym postanowieniom umów zamieszczonych na tych stronach. Stokke, nie może określić w każdym przypadku, czy korzystanie z Funkcjonalności Mediów Społecznościowych może powodować naruszenie lub złamanie warunków i / lub innych umów zamieszczonych na stronach internetowych osób trzecich. Użytkownik rozumie i przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z Funkcjonalności Mediów Społecznościowych może spowodować naruszenie lub złamanie warunków i/lub innych umów zamieszczonych na stronach internetowych osób trzecich, które mogłyby doprowadzić do usunięcia konta użytkownika i umożliwienia dostępu do tych stron internetowych stronom trzecim, a w niektórych przypadkach prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej. UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ, ŻE INDYWIDUALNIE JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZASTOSOWANIE FUNKCJONALNOŚCI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH I ŻE STOKKE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI  W STOSUNKU DO UŻYTKOWNIKA ANI JAKIEGOKOLWIEK INNEGO PODMIOTU ZA NARUSZENIA LUB ZŁAMANIE JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW LUB INNYCH POSTANOWIEŃ UMOWNYCH, BĘDĄCYCH REZULTATEM KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z FUNKCJONALNOŚCI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH.

  WŁAŚNOŚĆ INTELEKTUALNA

  Znaki handlowe

  Stokke stanowi znak handlowy/ znak usług firmy Stokke. Nieuprawnione użycie jakiegokolwiek znaku handlowego, znaku usług firmy Stokke lub logo może stanowić naruszenie przepisów federalnych i stanowych dotyczących znaków handlowych.

  Prawo autorskie

  Strona i Usługa oraz treści udostępniane za pośrednictwem Strony i Usługi są ​​chronione przez amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie. Użytkownik nie może używać, modyfikować, powielać lub rozpowszechniać jakichkolwiek treści, projektów, układów Strony lub Usługi lub poszczególnych sekcji treści, projektu lub układu Strony bez wyraźnej, wyrażonej uprzednio, pisemnej zgody Stokke.

  Agent praw autorskich

  Stokke szanuje prawa własności intelektualnej innych podmiotów i wymaga, aby inne podmioty, które korzystają ze Strony i Usługi były tożsamo zobowiązane. Stokke prowadzi politykę rozwiązania umowy w szczególnych okolicznościach z użytkownikami, którzy korzystając z Strony i / lub Usługi dopuszczają się uporczywych naruszeń. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o przesłanie następujących informacji do Agenta praw autorskich, oznaczonych jako takie na podstawie ustawy Digital Millennium Copyright Act, 17 USC § 512 (c) (2), wymienionych poniżej:

  Twój adres, numer telefonu i adres e-mail;

  Opis chronionych prawami autorskimi prac, które Twoim zdaniem zostały naruszone;

  Opis gdzie rzekomo naruszone materiał się znajduje;

  Oświadczenie, że działasz w dobrej wierze, że zakwestionowane wykorzystanie nie zostało autoryzowane przez Ciebie, jako właściciela praw autorskich, ich agenta lub prawo;

  Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich; i

  Oświadczenie, złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są prawdziwe i że jesteś właścicielem praw autorskich lub podmiotem upoważnionym do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

  Copyright Agent: Legal Department, firmapost@stokke.com

  ZAPISY DODATKOWE
  Stokke nie rości sobie prawa własności materiałów udostępnianych za pośrednictwem Strony.  Według uznania Stokke, takie materiały mogą być zawarte w Usłudze/Stronie w całości lub w części lub w formie zmodyfikowanej. W odniesieniu do takich materiałów, ich przedłożenia lub udostępniania lub umieszczenia na Stronie, w tym bez ograniczeń postów (zgodnie z definicją poniżej), użytkownik udziela Stokke wieczystego, nieodwołalnego, nie podlegającego  rozwiązaniu, ważnego na całym świecie, nieodpłatnego, w pełni opłaconego i nie licencjonowanego - wyłącznego prawa używania, kopiowania, rozpowszechniania, publicznego wykonywania, wyświetlania, modyfikowania, tworzenia dzieł pochodnych i sublicencjonowania takich materiałów lub jakiejkolwiek ich części. Użytkownik niniejszym oświadcza, że gwarantuje i potwierdza, że wszelkie materiały, które udostępnił nie zawierają niczego (włącznie, lecz nie ograniczając się do tekstu, zdjęć, muzyki i wideo), do czego użytkownik nie ma pełnego prawa do udzielania licencji określonej w Sekcji 11 . Użytkownik również udziela nam prawa, ale nie zobowiązuje nas, do korzystania z wizerunku, nazwy i tożsamości w związku ze swoimi postami. Użytkownik wyraża także zgodę innym użytkownikom  Strony do dostępu, korzystania, zapisywania, odtwarzania, rozpowszechniania, publicznego odtwarzania, publicznego wykonywania i przygotowywania prac pochodnych z postów opublikowanych przez siebie na dowolnym nośniku (dostępnym obecnie lub wynalezionym w przyszłości). Użytkownik dobrowolnie zrzeka się wszelkich praw moralnych, które możesz mieć w stosunku do swoich postów. Nie gwarantujemy poufności w odniesieniu do żadnych wiadomości, które mogą zostać nam przedłożone przez użytkownika, przesyłane pocztą lub w inny sposób dostarczone na Stronie, a zadaniem użytkownika jest ochrona praw, które mogą istnieć w związku z postami. Należy również pamiętać, że wszelkie dane osobowe, które użytkownik umieści na Stronie nie będą chronione. Jeśli Stokke dostarczy użytkownikowi jakikolwiek bezpłatny lub zniżkowy produkt lub inny element (inny niż zniżki sprzedaży i rabaty dostępne dla ogółu społeczeństwa), użytkownik zgadza się na ujawnienie wartości otrzymanego przedmiotu w swoich postach, zgodnie z sekcją 5 Ustawy o Federalnej Komisji Handlu.

  WYŁĄCZENIE GWARANCJI
  STRONA, PRODUKTY I USŁUGI SĄ OFEROWANE W STANIE "TAK JAK JEST" I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI" DO PODSTAWOWEGO KORZYSTANIA, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ GWARANCJE DOTYCZĄCE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU, NIENARUSZALNOŚCI ORAZ Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. WYKORZYSTYWANIA. STOKKE NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI WIARYGODNOŚCI JAKICHKOLWIEK TREŚCI DOSTĘPNYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY LUB USŁUG. UŻYTKOWNIK JEST ODPOWIEDZIALNY ZA ZWERYFIKOWANIE WSZELKICH INFORMACJI PRZED PODJĘCIEM JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ W OPARCIU O NIE. UŻYTKOWNIK KORZYSTA ZE STRONY I / LUB USŁUGI NA WŁASNE RYZYKO. STOKKE NIE GWARANTUJE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY I/LUB USŁUGI W CZASIE I MIEJSCU WYBRANYM PRZEZ UŻYTKOWNIKA; ANI TEGO, ŻE STRONA I USŁUGI BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW; ŻE WADY ZOSTANĄ USUNIĘTE; ANI ŻE STRONA LUB USŁUGA SA WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

  Ponieważ niektóre systemy prawne nie zezwalają na zrzeczenie się gwarancji, powyższe wyłączenie może nie mieć zastosowania.

  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  W MAKSYMALNYM WYMIARZE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, STOKKE, JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, LICENCJODAWCY, PARTNERZY BIZNESOWI (ŁĄCZNIE Z "PODMIOTAMI POWIĄZANYMI") WYŁĄCZAJĄ WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, WYNIKAJĄCĄ Z UMOWY, NARUSZENIA PRAWA (W TYM NIEDBALSTWA), WĄSKĄ ODPOWIEDZIALNOŚC LUB INNĄ, A PONADTO WYŁĄCZA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚC ZA STRATY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WTÓRNE, LUB SPECJALNE ROSZCZENIA LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z DOSTĘPEM DO LUB KORZYSTANIEM ZE STRONY, PRODUKTÓW I/LUB USŁUG, NAWET JEŚLI STOKKE I/LUB POWIĄZANE STRONY POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. BEZ OGRANICZEŃ DLA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, W ŻADNYM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ STOKKE LUB KTÓREJKOLWIEK Z POWIĄZANYCH STRON NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY (i) 100,00 USD LUB (ii) KWOTY UISZCZONEJ ZA KORZYSTANIE ZE STRONY LUB USŁUG W CIĄGU SZEŚCIU (6) MISIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ZDARZENIE, KTÓRE STANOWI PODSTAWĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

  STOKKE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, ZOBOWIĄZANIA, WYDATKI I ODSZKODOWANIA PONIESIONE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z USŁUG LUB ZAKUPU PRODUKTÓW, W ZAKRESIE SPOWODOWANYM LUB WYNIKAJĄCYM Z (1) DZIAŁAŃ, BŁĘDÓW LUB ZANIECHAŃ UŻYTKOWNIKA; (2) NARUSZENIA KTÓREGOKOLWIEK Z WARUNKÓW, POSTANOWIEŃ, RĘKOJMI CZY GWARANCJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM R PRZEZ UŻYTKOWNIKA; (3) PODANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA WADLIWEGO ADRESU WYSYŁKI LUB INNYCH INFORMACJI NIEZBĘDNYCH W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ PRODUKTÓW; (4) DZIAŁANIA LUB ZANIECHANIA OSÓB TRZECICH, W TYM Z OSÓB Z KTÓRYMI STOKKE ZAWARŁ UMOWĘ; LUB (5) BRAKU, WADLIWEJ LUB OPÓŹNIONEJ DOSTAWY PRODUKTÓW LUB PRODUKTÓW UTRACONYCH LUB USZKODZONYCH PODCZAS TRANSPORTU.

  Ponieważ niektóre systemy prawne nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za straty następcze lub losowe, w takich krajach lub jurysdykcjach, odpowiedzialność Stokke i jej podmiotów stowarzyszonych jest ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

  Jeżeli niniejsza Umowa jest dostępna również w języku innym niż angielski, wersja angielska będzie decydująca, w każdych okolicznościach, w przypadku różnic w interpretacji. Szczegółowe przepisy, które mają zastosowanie do danego kraju i nie są ujęte w niniejszym regulaminie w pełni pozostają w mocy.